PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE „ZAŽIJ KOFOLA LÉTO“

POŘADATEL SOUTĚŽE

Kofola a.s. se sídlem Za Drahou 165/1, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, Česká republika, IČO: 277 67 680, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 3021 (dále jen „Pořadatel“).

ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

PROMOANGEL s.r.o. se sídlem Bělehradská 237/11, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČO: 290 24 463, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 160789 (dále jen „Organizátor“).

TECHNICKÝ SPRÁVCE SOUTĚŽE

BARRACUDA BS spol. s r.o. se sídlem Na Jezerce 1199/7, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČO: 497 07 418, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 22873 (dále jen „Technický správce“).

NÁZEV SOUTĚŽE

„Zažij Kofola léto“ (dále jen „Soutěž“).

MÍSTO A DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž probíhá společně na území České republiky (dále jen „Místo konání Soutěže“) v období od 1. 6. 2022 00:00:00 hod. do 31. 7. 2022 23:59:59 hod. (dále jen „Doba konání Soutěže“).

Tato pravidla, dostupná na www.kofola-soutez.cz, upravují výhradně tu část Soutěže, která probíhá na území České republiky ve vztahu ke spotřebitelům vymezeným v čl. 1 těchto pravidel.

1. PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI

Soutěže se může zúčastnit pouze fyzická osoba – spotřebitel (dále jen „Soutěžící“).

Osoby mladší 15 let se mohou Soutěže zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce. Organizátor může Soutěžícího mladšího 15 let kdykoliv vyzvat k poskytnutí souhlasu zákonného zástupce s účastí Soutěžícího v Soutěži. Povinností Soutěžícího mladšího 15 let bude po takové výzvě předložit Pořadateli či Organizátorovi souhlas zákonného zástupce, a to jeho zasláním na e-mail info@kofola-soutez.cz. Nepředloží-li takový Soutěžící písemný souhlas zákonného zástupce ani do 5 dnů ode dne, kdy byl o jeho předložení požádán, je Organizátor či Pořadatel oprávněn takového Soutěžícího bez náhrady vyloučit ze Soutěže. Soutěžící mladší 21 let berou na vědomí, že v případě získání Hlavní Výhry mají povinnost zajistit pro čerpání Hlavní Výhry řidiče, který je starší 21 let a má nejméně 3letou zkušenost s řízením vozidla. Podrobnosti jsou uvedené níže v těchto pravidlech.

Soutěžící se do Soutěže zapojí tak, že splní veškeré podmínky pro účast v Soutěži stanovené těmito pravidly a v Době konání Soutěže provede alespoň jednu platnou soutěžní registraci (dále jen „Soutěžní registrace“).

2. SOUTĚŽNÍ VÝROBKY

Za Soutěžní výrobky se pro účely této Soutěže považují výrobky Pořadatele prodávané v Místě konání Soutěže a v Době konání Soutěže:

 • KOFOLA,
  • PET 0,5 l – Original, Bez cukru, Meruňka, Meloun, Malina, Citrus,
  • PLECH 0,5 l – Original, Bez Cukru, Citrus,
  • PLECH 0,25 l – Original,
 • ROYAL CROWN COLA,
  • PET 0,5 l – Classic, No sugar,
  • PLECH 0,33 l – Classic, No sugar,
 • TARGA FLORIO,
  • PLECH 0,33 l – Pomeranč, Krvavý pomeranč, Citron,
 • RAJEC – neochucené,
  • PET 0,75 l – Nesycená, Kyslík, Jemně sycená,
 • KORUNNÍ – ochucené,
  • PET 0,75 l – Citron, Limeta a máta, Mango, Pomeranč,
 • SEMTEX – ENERGY,
  • PLECH 0,5 l – Original, Focus, High, Flow, Forte, Cactus, Bloody Orange,
  • PLECH 0,25 l – Original, Focus, High,
 • SEMTEX – FUNCTIONAL WATER,
  • PET 0,75 l – Focus, Immunity, Recover,

(výše a dále jen „Soutěžní výrobek“). Soutěžní výrobky nejsou pro účely Soutěže nijak zvlášť označeny.

Soutěžní výrobky mohou být zakoupeny pouze v Době konání Soutěže.

3. NÁKUP SOUTĚŽNÍHO VÝROBKU A REGISTRACE DO SOUTĚŽE

3.1. NÁKUP SOUTĚŽNÍHO VÝROBKU

Soutěžící zakoupí v libovolném maloobchodu, velkoobchodu či e-shopu v Místě konání Soutěže a v Době konání Soutěže Soutěžní výrobek (dále jen „Soutěžní nákup“). Soutěžní nákup musí obsahovat Soutěžní výrobky v hodnotě nejméně 69 Kč vč. DPH.

Soutěžící za Soutěžní nákup obdrží účtenku – daňový doklad obsahující mimo jiné označení zakoupených Soutěžních výrobků (tak, aby výrobky nemohly být zaměněny s jinými), počet a cenu zakoupených jednotlivých Soutěžních výrobků a datum a čas provedení Soutěžního nákupu (dále jen „Soutěžní účtenka“). Soutěžní účtenka musí prokazovat, že byl proveden nákup Soutěžních výrobků v hodnotě nejméně 69 Kč vč. DPH. Pokud Soutěžící zakoupil Soutěžní výrobky ve slevě, počítá se pro účely dosažení částky 69 Kč vč. DPH tato zlevněná cena Soutěžního výrobku, nikoliv cena před zlevněním.

Soutěžící je povinen si uschovat originály veškerých Soutěžních účtenek – jejich předložení je (v případě požadavku Organizátora nebo Pořadatele) jednou z podmínek předání Výhry v Soutěži. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že za Soutěžní nákup se nepovažuje situace, kdy Soutěžící předloží Soutěžní účtenku obsahující Soutěžní výrobek, avšak na níž u Soutěžního výrobku nebude uvedena reálná kupní cena (např. situace, kdy Soutěžící získá Soutěžní výrobek jako dárek od obchodníka atp.) – Soutěžní výrobek musí být (byť třeba i ve slevě) vždy zakoupen.

V případě, že byl Soutěžní nákup proveden prostřednictvím e-shopu, použije Soutěžící v rámci Soutěžní registrace (a k prokázání Soutěžního nákupu) originál, scan nebo fotografii příslušné faktury, která se pro účely této Soutěže považuje za Soutěžní účtenku.

Soutěžící je povinen si uschovat všechny Soutěžní účtenky, se kterými se Soutěže zúčastnil, a to až do vypořádání Výher v Soutěži. V případě Hlavní Výhry mohou být Soutěžící vyzváni k předložení příslušné Soutěžní účtenky, s níž se do Soutěže zapojili a která byla označena jako výherní (Organizátor si však vyhrazuje právo požadovat předložení všech Soutěžních účtenek, s nimiž se Soutěžící zapojil do Soutěže, a to od všech Soutěžících).

Pro vyloučení pochybností se stanoví, že v případě Výhry lze k prokázání splnění podmínek těchto pravidel zaslat Soutěžní účtenky, ze kterých bude jednoznačně vyplývat provedení příslušného Soutěžního nákupu – tedy, zejm. budou celistvé, neponičené, bude patrný druh a název Soutěžního výrobku a čitelné datum provedení a hodnota jednotlivých položek Soutěžního nákupu. Pokud Soutěžící uvedené nedoloží (např. Soutěžní účtenka bude značně poškozena), nestane se výhercem a Výhru nezíská. Výhra pak propadá Pořadateli, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití.

3.2. REGISTRACE NA SOUTĚŽNÍM WEBU

Po provedení Soutěžního nákupu Soutěžního výrobku navštíví Soutěžící v Době konání Soutěže internetové stránky www.kofola-soutez.cz (dále také jako „Soutěžní web“), kde provede Soutěžní registraci.

Soutěžící provede Soutěžní registraci prostřednictvím registračního formuláře umístěného na Soutěžním webu, do kterého:

 1. zadá své jméno a příjmení, mobilní telefon, platnou e-mailovou adresu a PSČ bydliště,
 2. vyplní datum a čas Soutěžního nákupu (dle Soutěžní účtenky; v případě faktury, která neobsahuje čas provedení nákupu, vyplní čas „0000“),
 3. nahraje Soutěžní účtenku jako scan nebo fotku ve formátu png, jpg, gif anebo pdf (do velikosti 5 MB),
 4. potvrdí svůj věk (a v případě, že bude mladší 15 let, vyplní navíc e-mail zákonného zástupce, který s jeho účastí v Soutěži souhlasí),
 5. následně pro úspěšné dokončení Soutěžní registrace Soutěžící:
  • potvrdí, že se seznámil s pravidly této Soutěže, vyjadřuje s nimi dobrovolně svůj výslovný souhlas a zavazuje se je dodržovat,
  • dobrovolně vyjádří zaškrtnutím příslušného políčka svůj výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účel vedení Soutěže zahrnující organizaci a vyhodnocení Soutěže, kontrolu Soutěže a předání Výhry podle čl. 5. těchto pravidel, resp. Přílohy č. 1 pravidel (Soutěžící bere na vědomí, že v případě, že tento souhlas neudělí, nebude moci být zařazen do Soutěže); a prostřednictvím tlačítka „Odeslat“ odešle takto řádně vyplněný registrační formulář Technickému správci.

Čas odeslání Soutěžní registrace (resp. řádného načtení, tak aby byla řádně doručena Technickému správci) musí být uskutečněn v Době konání Soutěže.

Okamžikem doručení řádně vyplněných údajů zadaných do registračního formuláře Technickému správci (obsahujícího validní, v Soutěži dříve nepoužitou Soutěžní účtenku) je Soutěžící registrován do Soutěže. O úspěšné Soutěžní registraci je Soutěžící informován zprávou zobrazenou na obrazovce zařízení, ze kterého Soutěžní registraci provedl, a zprávou na e-mail, který uvedl v Soutěžní registraci.

Opakovaný pokus o nahrání též Soutěžní účtenky není možný – v případě, kdy je při pokusu o registraci do Soutěže nahrána již registrovaná Soutěžní účtenka (ať už stejným nebo jiným Soutěžícím), mohou být všichni takoví Soutěžící, kteří provedli Soutěžní registraci se stejnou Soutěžní účtenkou, ze Soutěže bez náhrady vyřazeni a nemohou získat Výhru.

Každý jednotlivý Soutěžící se smí Soutěže zúčastnit pouze s jednou specifickou e-mailovou adresou bez ohledu na počet Soutěžních registrací. Pokud tedy jeden Soutěžící provede další Soutěžní registraci, musí uvádět vždy stejný e-mail, kterým již předchozí Soutěžní registraci provedl. V případě porušení tohoto pravidla může být Soutěžící ze Soutěže bez náhrady vyřazen.

Opakovaná účast Soutěžícího v Soutěži je podmíněna vždy novou Soutěžní registrací s totožným e-mailovým kontaktem na Soutěžícího, tzn. dalším Soutěžním nákupem Soutěžního výrobku a řádnou Soutěžní registrací nové Soutěžní účtenky.

4. VÝHRA, ZPŮSOB URČENÍ VÝHERCŮ

4.1. VÝHRA

Do Soutěže jsou zařazeny následující Výhry:

 • 10× Vedlejší Výhra – elektronická poukázka 4camping s platností 1 rok a v hodnotě 5 000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) (výše a dále jen „Vedlejší Výhra“),
 • 8× Hlavní Výhra – týdenní výpůjčka karavanu Mercedes Marco Polo (dále jen „Karavan“) v termínu sjednaném se společností Campiri (tj. Boomcampers s.r.o., se sídlem Bílovská 791, Řeporyje, 155 00 Praha 5, IČO: 099 17 802 (dále jen „Campiri“) (výše a dále jen „Hlavní Výhra“)

(výše a dále každá samostatně jako „Výhra“ nebo společně jako „Výhry“).

Do Soutěže je tak vloženo celkem 18 ks Hlavních a Vedlejších Výher.

V případě Výhry jsou Soutěžícímu obratem po slosování také zaslány podrobnosti o Výhře a pokyny k jejímu uplatnění, a to prostřednictvím e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu, kterou Soutěžící uvedl při Soutěžní registraci (dále jen „Informační e-mail“).

Uplatnění a čerpání Výhry:

V případě Hlavní Výhry:

 • Hlavní Výhra bude Výherci předána formou poukazu s platností 1 rok od data vystavení poukazu,
 • Podrobnější popis Karavanu je uveden na webových stránkách https://www.campiri.com/cs-cz/mercedes-benz-marco-polo--karavan-327,
 • Karavan je možné vypůjčit nejdříve po uplynutí tří týdnů od obdržení výhry (tj. například výherce 1. kola od 2. 7. 2022, atd.), a to vždy v ob7dobí od soboty do pátku po dobu platnosti poukazu, změna či prodloužení tohoto období jsou možné až po dohodě s Campiri dle volných kapacit Karavanu a termínu čerpání výhry ostatními Výherci,
 • Hlavní Výhru může Výherce čerpat pouze za předpokladu, že zajistí řidiče Karavanu, který nejpozději v den předání Karavanu dosáhl věku 21 let a má minimálně 3letou zkušenost s řízením vozidla,
 • Konkrétní termín výpůjčky Karavanu bude dojednán mezi Výhercem a zástupcem Campiri, Užívání Karavanu Výhercem se řídí podmínkami společnosti Campiri, se kterými bude Výherce seznámen,
 • Karavan bude Výherci předán po podpisu smlouvy o výpůjčce a předávacího protokolu (případně pokud Výherce ke dni předání Karavanu nesplní podmínku dosažení věku 21 let a minimálně 3 let zkušeností s řízením vozidla, bude Karavan předán osobě, kterou si Výherce zvolí a která uvedené podmínky splňuje),
 • Výherce si Karavan převezme na adrese: Campiri Base Praha, Ke Kopanině 577, 252 67 Tuchoměřice (centrální spot Campiri),
 • Karavan poskytnutý Výherci bude mít na karoserii polepy a magnetické prvky se značkou Kofola.

V případě Vedlejší Výhry:

 • Vedlejší Výhra bude Výherci zaslána formou elektronického poukazu s platností 1 rok od data vystavení poukazu, a to nejpozději do 1 měsíce od konce Doby konání Soutěže,
 • nákup zboží se řídí obchodními podmínkami umístěnými na webové stránce https://www.4camping.cz/stranky/obchodni-podminky/.

Osoby mladší 15 let mohou být Organizátorem zároveň vyzvány k zaslání souhlasu zákonného zástupce s účastí v Soutěži.

Každý Soutěžící může v celé Soutěži (bez ohledu na soutěžní kola) získat pouze jednu Hlavní Výhru a jednu Vedlejší Výhru. Každá Soutěžní registrace Soutěžícího je však u obou Výher podmíněna novým Soutěžním nákupem nového Soutěžního výrobku a zadáním nové Soutěžní účtenky do Soutěžní registrace.

4.2. POŘIZOVÁNÍ A ŠÍŘENÍ ZÁZNAMŮ VÝHERCE HLAVNÍ VÝHRY:

Svou účastí v Soutěži se Soutěžící zavazuje v případě výhry Hlavní Výhry poskytnout Pořadateli fotodokumentaci realizace Hlavní Výhry. Fotodokumentací se pro účely předchozí věty rozumí min. 5 fotografií o velikosti minimálně 2 MB/1 fotografie nebo video o minimální délce 1 min – které názorně dokumentuje čerpání Hlavní Výhry (realizaci použití Karavanu na cestách) (dále jen „Fotodokumentace“). Podmínky pro obsah Fotodokumentace stanoví předávací protokol.

Soutěžící dále uděluje Pořadateli a Campiri, bezplatné právo jím pořízenou a následně Pořadateli poskytnutou Fotodokumentaci užít, a to v dále uvedeném rozsahu:

 • Pořadatel i Campiri je oprávněn využívat Fotodokumentaci ke všem způsobům užití, zejména ke zveřejnění na oficiální webové a Facebookové stránce a Instagramu Pořadatele a Campiri, stejně tak na jiných webových stránkách a k reklamním, propagačním a marketingovým účelům Pořadatele a Campiri ve smyslu šíření a použití autorských děl v médiích, a to v neomezeném rozsahu (zahrnuje neomezený rozsah územní, věcný, množstevní) po dobu trvání majetkových práv autora k Fotodokumentaci,
 • Licence je nevýhradní; Pořadatel ani Campiri není povinen tuto licenci využít a je oprávněn upravit Fotodokumentaci pro své potřeby v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorská zákon“),
 • Pokud je ve smyslu autorského zákona pro jakékoliv další nakládání s Fotodokumentací (např. jeho úpravu, zpracování, překlad, vytvoření společného díla apod.) potřebný souhlas Soutěžícího, má se za to, že byl tento souhlas výslovně udělen (Pořadateli i Campiri) poskytnutím Fotodokumentace Pořadateli,
 • Pořadatel i Campiri je oprávněn tuto licenci poskytnout třetí osobě (tj. poskytovat sublicenci) libovolně na základě vlastního rozhodnutí, s čímž Soutěžící souhlasí,
 • Současně tímto Soutěžící uděluje souhlas k užití a šíření jeho podobizny zachycené ve Fotodokumentaci ve smyslu § 84 a § 85 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Soutěžící účastí v Soutěži a poskytnutím Fotodokumentace výslovně prohlašuje, že je autorem Fotodokumentace (dílo sám vytvořil) nebo že je oprávněn veškeré uvedené oprávnění k užití Fotodokumentace udělit. V případě, že se kdykoliv prokáže opak, odpovídá Soutěžící v plném rozsahu za veškeré škody či újmy vzniklé v této souvislosti Pořadateli nebo Campiri a zavazuje se tyto škody neprodleně v plném rozsahu uhradit (resp. odčinit újmy). Uvedené zejména znamená, že pokud by v důsledku nedostatku souhlasu dotčené osoby vznikla Pořadateli, Campiri anebo jiné osobě jakákoliv škoda (např. uložením povinnosti poskytnout zadostiučinění či uložením pokuty) anebo náklady, je Soutěžící povinen je v plném rozsahu uhradit.

Soutěžící má plnou odpovědnost vůči třetím osobám v souvislosti s Fotodokumentací a udělením licence, včetně nároků třetích osob uplatňovaných ve spojení s ustanoveními platných právních předpisů upravujících a definujících autorské právo, ochranu osobních údajů a ochranu osobnosti jakož i dalších právních předpisů. Soutěžící svou účastí v Soutěži zejména potvrzuje, že Fotodokumentace je jeho původním výtvorem, tj. nejedná se o zneužití jakýchkoli autorských děl. Stejně tak se Soutěžící Soutěže zavazuje, že užitím Fotodokumentace nebudou dotčena jakákoli práva třetích osob, tj. např. práva osob zachycených ve Fotodokumentaci (tj. práva osobnostní), práva vlastníků věcí či ochranných známek zachycených ve Fotodokumentaci, atd. V případě, že se kdykoliv prokáže opak, odpovídá Soutěžící v plném rozsahu za veškeré škody či újmy vzniklé v této souvislosti Pořadateli nebo Campiri a zavazuje se tyto škody neprodleně v plném rozsahu uhradit (resp. odčinit újmy). Veškeré potřebné souhlasy související s poskytnutím Fotodokumentace si musí Soutěžící vypořádat na vlastní náklady a vlastní odpovědnost.

Soutěžící také uděluje výslovný souhlas k pořízení a šíření (Pořadatelem nebo jím určenou osobou) fotografií a videa (dále též společně jako „Záznam“) zachycujících osobu Soutěžícího včetně všech dalších projevů osobní povahy v rámci oficiálního předávání Hlavní Výhry. Souhlas se poskytuje ode dne pořízení Záznamu, v neomezeném územním rozsahu, v neomezeném množství (počtu) užití a ke všem způsobům užití a šíření, a to na dobu 5 let. Pořadatel, je oprávněn Záznamy zachycující osobu Soutěžícího včetně všech dalších projevů osobní povahy doplňovat, měnit, zpracovávat, zkracovat, zužovat, přepracovávat atp., a to sám nebo prostřednictvím třetích stran, a to jakýmkoliv způsobem a bez jakýchkoliv omezení. Pořadatel se však zavazuje Záznamy užívat tak, aby nesnižoval hodnotu a vážnost Soutěžícího. Pořadatel je oprávněn uvedený souhlas (v uvedeném rozsahu) dále udělit třetím osobám.

Soutěžící se zavazuje uvedená oprávnění Pořadatele písemně potvrdit v předávacím protokolu k Hlavní Výhře.

4.3. ZPŮSOB URČENÍ VÝHERCŮ

Soutěž je rozdělena do 8 soutěžních kol:

 • 1. kolo: 1. 6. 2022 – 5. 6. 2022 (5 soutěžních dní),
 • 2. kolo: 6. 6. 2022 – 13. 6. 2022 (8 soutěžních dní),
 • 3. kolo: 14. 6. 2022 – 21. 6. 2022 (8 soutěžních dní),
 • 4. kolo: 22. 6. 2022 – 29. 6. 2022 (8 soutěžních dní),
 • 5. kolo: 30. 6. 2022 – 7. 7. 2022 (8 soutěžních dní),
 • 6. kolo: 8. 7. 2022 – 15. 7. 2022 (8 soutěžních dní),
 • 7. kolo: 16. 7. 2022 – 23. 7. 2022 (8 soutěžních dní),
 • 8. kolo: 24. 7. 2022 – 31. 7. 2022 (8 soutěžních dní).

V každém soutěžním kole soutěží pouze ti Soutěžící, kteří v termínu soutěžního kola provedli platnou Soutěžní registraci. Pokud tedy Soutěžící provede Soutěžní registraci 2. 6. 2022, bude zařazen pouze do slosování 1. kola.

V 1. – 7. kole bude v rámci každého kola vždy vylosován:

 • jeden Výherce Hlavní Výhry a dva náhradníci pro Hlavní Výhru a
 • jeden Výherce Vedlejší Výhry a dva náhradníci pro Vedlejší Výhru.

V 8. kole bude vylosován:

 • jeden Výherce Hlavní Výhry a dva náhradníci pro Hlavní Výhru a
 • tři Výherci Vedlejší Výhry a šest náhradníků pro Vedlejší Výhru.

Losování proběhne pro každé soutěžní kolo zvlášť, a to vždy následující den po skončení daného soutěžního kola, případně nejbližší pracovní den.

V případě, že vylosovaný Výherce nesplní tato pravidla Soutěže nebo Výhru odmítne, stane se Výhercem první vylosovaný náhradník. Pokud bude zjištěno, že ani první náhradník nesplní pravidla Soutěže nebo Výhru odmítne, stane se Výhercem druhý vylosovaný náhradník. Pokud ani druhý vylosovaný náhradník nesplní pravidla Soutěže nebo Výhru odmítne, bude Výherce pro danou Výhru vylosován po skončení Doby konání Soutěže ze všech Soutěžících všech soutěžních kol.

V případě, že se do Soutěže zapojí menší počet Soutěžících, než je Výher v Soutěži, nebo podmínky pro zařazení do Soutěže nesplní dostatečný počet Soutěžících, nerozdělené Výhry propadají ve prospěch Pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším použití.

O vyhodnocení Soutěže bude proveden po skončení Doby konání Soutěže písemný protokol.

Soutěžící, kteří nebyli vylosováni a nestali se Výherci, nebudou nijak kontaktováni.

5. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PROJEVY OSOBNÍ POVAHY

Soutěžící zaškrtnutím příslušného políčka v rámci registračního formuláře na Soutěžním webu www.kofola-soutez.cz uděluje svůj výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů, a to v rozsahu: jméno, příjmení, telefon, platná e-mailová adresa a PSČ bydliště, Pořadateli, jakožto správci osobních údajů, a to pro účel vedení Soutěže zahrnující organizaci a vyhodnocení Soutěže podle Přílohy č. 1, která je nedílnou součástí těchto pravidel. Výherce dále uděluje souhlas se zpracováním dalších údajů potřebných pro kontrolu Soutěže a předání Výhry v rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefon. Soutěžící zároveň zaškrtnutím příslušného políčka souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů prostřednictvím zpracovatelů, kterými jsou Organizátor a Technický správce. Souhlas je možné kdykoli odvolat písemně na adrese sídla Pořadatele či prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu: gdpr@kofola.cz. Odvoláním svého souhlasu však Soutěžící ztrácí možnost účastnit se Soutěže a získat Výhru.

Soutěžící svojí účastí výslovně souhlasí s tím, že Pořadatel je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. a § 84 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, bezplatně jméno, první písmeno příjmení a město/obec bydliště Soutěžícího v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech Pořadatele v souvislosti s touto Soutěží a v souvislosti s propagací výrobků a služeb Pořadatele s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i Záznamy Soutěžících. Souhlas dle tohoto odstavce se poskytuje na dobu 5 let ode dne pořízení Záznamu a bezúplatně.

6. DALŠÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE

Vícenásobná účast v Soutěži je možná vždy jen s novým Soutěžním nákupem a Soutěžní registrací a pokaždé při řádném splnění podmínek účasti v Soutěži.

Soutěžící se Soutěže účastní s vědomím, že nejsou oprávněni požadovat namísto Výhry jakékoliv jiné finanční nebo věcné plnění. Pořadatel ani další subjekty podílející se na organizaci Soutěže nejsou vůči Soutěžícím jinak zavázáni a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele ani těchto subjektů, než jsou uvedená v těchto pravidlech.

Pořadatel si vyhrazuje právo změnit celkový počet Výher v Soutěži, nahradit deklarované Výhry Výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání Výher zejm. v případě, že Výhry nebudou poskytnuty třetí osobou tak, aby mohly být Výhercům předány v souladu s těmito pravidly.

Výhry nejsou právně vymahatelné. Nepřevzaté Výhry či Výhry, které nebylo možné v rámci Soutěže přidělit, propadají Pořadateli.

Ze Soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k Pořadateli, Organizátorovi, Technickému správci či spolupracujícím společnostem, které se podílí na organizaci a vyhodnocení této Soutěže, jakož i osoby těmto osobám blízké ve smyslu ust. § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, které se jakkoliv podílejí na organizaci a vyhodnocení této Soutěže. Ostatní osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k Pořadateli, Organizátorovi, Technickému správci či výše zmiňovaným spolupracujícím společnostem, jakož i osoby těmto osobám blízké ve smyslu ust. § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, z účasti v Soutěži vyloučeny nejsou.

Osoby nesplňující podmínky účasti v Soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly Soutěže nebudou do Soutěže zařazeny. V případě, že bude zjištěno, že do Soutěže byla z jakéhokoliv důvodu v rozporu s předcházející větou zařazena osoba, která nesplňuje podmínky účasti v této Soutěži, bude tato osoba ze Soutěže bez náhrady vyloučena a nebude jí předána Výhra.

Pořadatel, Organizátor ani Technický správce neodpovídá za nedoručení Soutěžních registrací, Informačních e-mailů, výherních zpráv, odpovědí na výherní zprávy, výher, jakožto i jakékoliv jiné technické problémy souvisejících s přenosem dat elektronickými prostředky.

O jakýchkoliv reklamacích či námitkách týkajících se pravidel Soutěže rozhoduje s konečnou platností Pořadatel. Výhru v Soutěži není možné reklamovat, veškeré případné námitky je nutné uplatnit přímo u Pořadatele.

Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady Soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou Dobu konání Soutěže, a to tak, že změnu vyhlásí na Soutěžním webu www.kofola-soutez.cz, kde budou po celou Dobu konání Soutěže umístěna jediná platná a úplná pravidla.

Pořadatel je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v Soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se Soutěží spojenou. Soutěžící bude ze Soutěže vyloučen v případě, že Pořadatel, Technický správce či Organizátor zjistí a/nebo bude mít důvodné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání, nebo jakéhokoliv jednání proti dobrým mravům či pravidlům této Soutěže ze strany takového Soutěžícího nebo některého ze Soutěžících či jiné osoby, kterým tato dopomohla danému Soutěžícímu k účasti v Soutěži, popř. zisku Výhry v Soutěži. Případné námitky s průběhem Soutěže lze Pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech případně prostřednictvím elektronické pošty na adresu info@kofola-soutez.cz a to do 30 pracovních dnů od ukončení Soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí Pořadatele o námitce je konečné. V případě jakýchkoliv námitek či tvrzení Soutěžícího leží důkazní břemeno na Soutěžícím.

Pořadatel, Technický správce ani Organizátor neodpovídají za škody, které Soutěžícímu vzniknou v souvislosti s účastí v Soutěži či v souvislosti s čerpáním Výhry.

Výhry jsou předmětem srážkové daně dle platných právních předpisů, odvedení příslušné daně zajistí Pořadatel.

Pokud výherce není daňový rezident ČR, má povinnost doložit Pořadateli svůj daňový domicil do 5 dnů od potvrzení výhry v Soutěži. Pokud tak neučiní, Pořadatel srazí a odvede daň 15 % z Výhry (v případě, že není od daně osvobozena) v České republice. V případě rozporu mezi pravidly Soutěže nebo jejich částmi uvedenými na propagačních materiálech anebo jiných materiálech určených spotřebitelům a textem úplných pravidel Soutěže platí znění těchto úplných pravidel Soutěže. Zkrácené znění pravidel uvedené na propagačních materiálech anebo jiných materiálech určených spotřebitelům je nutné vykládat v souladu s úplnými pravidly Soutěže.

Soutěž není žádným způsobem organizována, podporována, sponzorována, spravována, spojena nebo přidružena k sociální síti Facebook či Instagram ani jejímu provozovateli a provozovatel těchto sociální sítí za Soutěž a její průběh nenese žádnou odpovědnost.

Úplné znění pravidel je k dispozici na Soutěžním webu www.kofola-soutez.cz v sekci Soutěže. Dotazy je možné směrovat na e-mail info@kofola-soutez.cz, reakční doba je zhruba 24 hodin, linka funguje v pracovních dnech mezi 9.00–17.00 hod.

V Praze, dne 31. 5. 2022

Pravidla spotřebitelské soutěže „Zažij Kofola léto“

Příloha č. 1

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely soutěže

Pořadatel soutěže

Kofola a.s. se sídlem v Krnově, Za Drahou 165/1, 794 01, Česká republika, IČO: 277 67 680, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 3021 (dále jen „Pořadatel“).

Organizátor soutěže

PROMOANGEL s.r.o. se sídlem v Praze 4, Bělehradská 237/11, 140 00, Česká republika, IČO: 290 24 463, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 160789 (dále jen „Organizátor“).

Technický správce soutěže

BARRACUDA BS spol. s r.o. se sídlem v Praze 4, Na Jezerce 1199/7, 140 00, Česká republika, IČO: 497 07 418, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 22873 (dále jen „Technický správce“).

Název soutěže

„Zažij Kofola léto“ (dále jen „Soutěž“).

Místo a doba konání soutěže

Soutěž probíhá společně na území České republiky (dále jen „Místo konání Soutěže“) v období od 1. 6. 2022 00:00:00 hod. do 31. 7. 2022 23:59:59 hod. (dále jen „Doba konání Soutěže“).

Soutěžící zaškrtnutím příslušného políčka v rámci registračního formuláře na Soutěžním webu z www.kofola-soutez.cz dobrovolně uděluje svůj výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu poskytnutých osobních údajů (dále též „údaje“) a s jejich zařazením do databáze Pořadatele, jakožto správce, a s jejich zpracováním prostřednictvím zpracovatele (kterým je Technický správce a Organizátor) pro účely této Soutěže, a to po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu zpracování, nejdéle na dobu 2 let. Výslovně se uvádí, že Soutěžící, který neudělí souhlas se zpracováním osobních údajů, za účelem jejich využití v rámci Soutěže, nemůže být do Soutěže zařazen. Souhlas je Soutěžícím udělován pro účely realizace Soutěže a možné poskytnutí Výhry.

Soutěžící, který takto poskytl správci osobní údaje, má ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně fyzických osob v souvislosti v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů:

 • právo na přístup k osobním údajům, podle kterého může získat informace, zda jsou zpracovávány jeho osobní údaje, za jakým účelem, jaký je rozsah zpracovávaných osobních údajů a komu dalšímu byly tyto údaje případně zpřístupněné,
 • právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, případně doplnění neúplných údajů
 • právo na vymazání údajů, v případě, že zanikne účel zpracování, anebo jestli se osobní údaje zpracovávají nezákonně,
 • právo na omezení zpracování osobních údajů,
 • právo na přenositelnost osobních údajů, podle kterého může Soutěžící získat osobní údaje, které se ho týkají ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, anebo pro jiného správce osobního údajů,
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, případně proti profilování,
 • právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00, v případě, že by zjistil, že správce nebo zpracovatel porušil svoje povinnosti vyplývající z Nařízení.

Zpracovávané osobní údaje všech Soutěžících: jméno, příjmení, telefon, platná e-mailová adresa a PSČ bydliště. Osobní údaje se zpracovávají zejména k evidenci Soutěžících, na dobu od jejich poskytnutí v rámci Soutěže do případného písemného odvolání souhlasu, maximálně však na 2 roky od jejich poskytnutí. Osobní údaje Soutěžícího budou zpracovány ve výše uvedeném rozsahu v elektronické databázi správce, popř. zpracovatelem, kterým je Organizátor a Technický správce, se kterým správce uzavře příslušnou smlouvu. Veškerá data jsou ukládána v digitální formě.

Tento souhlas může Soutěžící kdykoliv písemně odvolat, a to prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu: gdpr@kofola.cz nebo doručením písemného odvolání na adresu sídla Pořadatele. Odvoláním svého souhlasu bude Soutěžící vyřazen ze Soutěže, a zároveň ztrácí možnost získat Výhru v Soutěži.